Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Mezinárodní hnutí ČK a ČP je největší mezinárodní humanitární organizace. Snaží se chránit životy, zdraví a důstojnost lidí, pomáhá trpícím obyvatelům v oblastech postižených válkou, chudobou, přírodními a technickými katastrofami nebo epidemiemi. Pracuje bez ohledu na národnost, původ, náboženství nebo politický názor postižených. Svou činnost vykonává nezávisle na státních institucích a je založena na dobrovolné pomoci.

Mezinorádní Červený kříž vznikl již v roce 1863 zásluhou Švýcara Henri Dunanta. Původním posláním bylo pomáhat raněným vojákům na bitevních polích. Od té doby se činnost této organizace velmi rozšířila a v současné době pomáhá každoročně stovkám milionů lidí v mnoha zemích světa. Celosvětově má Červený kříž své zastoupení ve 190 státech s hlavním sídlem v Ženevě a do jeho činnosti je zapojeno více jak 95 milionů členů a dobrovolníků.

Všichni členové organizace se řídí společnými principy a hesly, kterými jsou:

1) Humanita - snaha předcházet a zmírnit lidské utrpení všude tam, kde se s ním setkáváme,  chránit život, zdraví a důstojnost lidí, napomáhat vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy

2) Nestrannost - nečinit žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti, věnovat se pomoci jednotlivcům nacházejícím se v tísni, úměrně k jejich utrpení a naléhavosti

3) Neutralita - nesmí stát na straně žádného účastníka konfliktu, neúčastní se nikdy rozporů politických, rasových, náboženských ani ideologických

4) Nezávislost - Červený kříž je nezávislý, může pomáhat vládním institucím s humanitární pomocí a řídí se zákony dané země, musí si však udržovat svou nezávislost tak, aby byl schopen kdykoliv jednat podle principů Červeného kříže

5) Dobrovolnost - poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně

6) Jednota - v každé zemi může být pouze jedna národní společnost Červeného kříže, musí být k dispozici všem a svou humanitární činnost vyvíjet po celém území státu

7) Světovost - Červený kříž je celosvětovou organizací, všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat

"Per humanitatem ad pacem" - Humanitou k míru

"Inter arma caritas" - Milosrdeství mezi zbraněmi

"Tutti fratelli" - Všichni jsou bratři

Český červený kříž

Český červený kříž je jednou z národních společností Mezinárodního hnutí ČK a ČP. Vznikl v roce 1919 (první předsedkyní byla Alice Masaryková, dcera prezidenta T. G. Masaryka) jako Československý červený kříž a po rozdělení Československa v roce 1993 pokračuje jako samostatný Český červený kříž. V současné době má více jak 16 000 členů a dobrovolníků v necelých 500 místních skupinách ČČK.

Činnost ČČK je především:

 • zdravotnické, sociální a humanitární služby
 • výuka první pomoci
 • práce s dětmi a mládeží (Mládež ČČK)
 • zdravotní a civilní výchova obyvatelstva, preventivní činnost
 • dárcovství krve a oceňování dárců
 • pomoc při katastrofách a mimořádných událostech
 • šíření humanitárního práva
 • pátrací služba
 • pomoc Mezinárodnímu hnutí ČK a ČP

Pomoct Českému červenému kříži může každý:

 • poslat jakoukoliv částku na Fond Humanity ČČK
 • realizovat své obvyklé nákupy v e-shopech přes portál GIVT
 • přispět na aktivity ČČK v rámci "přímé korespondence"
 • zakoupit kalendář na rok 2019 "Každý den je pro co žít"
 • pomoci materiálně (např. věnovat použité šatstvo)
 • zapojit se do činnosti - stát se členem ČČK, případně dobrovolníkem ČČK